ⓘ Tieto

Tieto

Tieto on filosofian tietoteorian perinteisen määritelmän mukaan hyvin perusteltu tosi uskomus. Tämä tiedon määritelmä on peräisin Platonin Theaitetos -dialogista. Niin kutsutun heikon määritelmän mukaan väittämä on tietoa, jos se on tosi. Tietoteoria on filosofian osa-alue, joka tutkii tietoa. Tieteenfilosofia on laajempi filosofian osa-alue, joka tutkii tieteellisen tiedon perusteita.

Tieto-Evry

TietoEVRY Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka asiakastoimialoja ovat autoteollisuus, energia, julkinen hallinto, logistiikka, media, metsäteollisuus, pankki ja vakuutus, sosiaali- ja terveydenhuolto, tietoliikenne, tukku- ja vähittäiskauppa sekä valmistava teollisuus. TietoEVRY:n osake on listattu Helsingin, Tukholman ja Oslon pörsseissä.

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia tai tieto- ja viestintätekniikka tarkoittaa kaikkia niitä elektronisia medioita, joita voidaan käyttää apuna tietojenkäsittelyssä. TVT voidaan jaotella seuraavasti: kenen mukaan? ICT sisältää kaikenlaiset tietotekniset päätelaitteet, kuten keskustietokoneet, pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, kämmentietokoneet, mobiililaitteet ym. Lisäksi ICT sisältää myös tiedonsiirtoon tarkoitetut teknologiat, kuten lähiverkot LAN, langattomat verkot WLAN, mobiiliyhteydet sekä Internetin ym. Lähetysteknologia: radio ja televisio. Teknologia, joka mahdollistaa kommuni ...

Tieto-Finlandia-palkinto

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto eli Tieto-Finlandia-palkinto on myönnetty vuodesta 1989 ansiokkaalle suomalaiselle tieto- tai oppikirjalle, ”jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen”. Palkinnon myöntää Suomen Kirjasäätiö. Säätiö asettaa kolmihenkisen valintalautakunnan, joka valitsee palkintoehdokkaaksi kolmesta kuuteen kirjaa sekä henkilön, joka tekee esityksistä lopullisen valinnan palkinnon saajaksi. Palkinnon suuruus on 30 000 euroa. Tieteentekijät ja tietokirjailijat ovat arvostelleet palkinnon peruste ...

Suomenkieliset Tieto-Sanomat

Suomenkieliset Tieto-Sanomat oli ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti. Se ilmestyi Turussa kahdesti kuukaudessa vuonna 1776. Lehden toimittaja oli Mynämäen kirkkoherra Antti Lizelius. Antti Lizelius oli tyrvääläisen talonpojan poika, joka valmistui maisteriksi vuonna 1735 ja toimi kirkkoherrana ensin Pöytyällä ja vuodesta 1761 lähtien Mynämäessä. Hän oli aikansa paras suomen kielen tuntija, joka piti suomeksi pitäjänkokousten pöytäkirjoja, kirjoitti Mynämäen historian ja sai kahdesti tehtäväkseen Raamatun käännöksen parantamisen. Lizelius kuului hyödyn ja valistuksen ajan käytännöllisiin ...

Tieto-Tapiola

Tieto-Tapiola Oy oli ICT-palveluyritys, jonka omistivat Tapiola-ryhmä ja Etera. Tapiolan ja Eteran lisäksi Tieto-Tapiolan asiakkaana oli Turva. Tieto-Tapiola on perustettu vuonna 1974, jolloin se toimi nimellä Akapo. Yhtiön palveluksessa oli 2011 noin 400 henkilöä Espoossa ja Tampereella. Vuoden 2011 lopussa yhtiöstä irtisanottiin n. 65 henkeä ja siirrettiin konsernin tietohallintoon n. 20 henkilöä. Kesäkuussa 2011 n. 30 henkeä siirrettiin Tieto Oyj:n palvelukseen ja loput siirrettiin CGI:n kanssa perustettavaan yhteisyritykseen LTC-Otsoon. 2013 Tieto-Tapiola oli ulkoistanut koko henkilöst ...

Tieto-Lauri

Tieto-Lauri on joka kolmas vuosi myönnettävä palkinto, joka myönnetään tunnustuksena ansiokkaalle suomenkielisen lasten- tai nuorten tietokirjan tekijälle. Sen suuruus on 30 000 euroa ja se jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Palkinnon jakaa Lauri Jäntin säätiö ja sen saajasta päättää säätiön hallitus. Vaikka palkinnosta päättäjät ovat aikuisia, palkintoraati käyttää lapsia testilukijoina. Ensimmäisellä kerralla palkinto annettiin vuonna 2007–2009 ilmestyneelle tietokirjalle. Palkinnon taustalla on huoli siitä, että koululaiset käyttävät yhä vähemmän kirjoja apunaan tietoja hankkiakse ...

Hiljainen tieto

Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan usein sellaista tietoa, joka ei ole sanallista eikä huomion kohteena. Se voi olla hyvin henkilökohtaista, kuten kokemuksen ja kehon tietoa, ja sitä on vaikea jakaa. Se voi sisältää jonkin taidon, esimerkiksi miten ommellaan takki. Tätä ei voi helposti selostaa tekstinä ja kädestä pitäen opettaminenkin on vaikeaa.

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto on perusteltua ja järjestelmällistä tietoa. Tieteellinen tieto eroaa tässä suhteessa arkikäsityksistä. Tieteelliselle tiedolle tai tieteellisille tietoteorioille on asetettu ehtoja, joiden täyttyminen vasta oikeuttaa tiedon pitämiseen tieteellisenä. Tieteenfilosofi Oiva Ketonen on esittänyt kolme tällaista ehtoa: Tieteelliselle tiedolle on ominaista tiedon korjautuvuus. Tämän mukaan tieteellinen tieto on aina alustavaa tietoa. Tieteellinen tieto ei esittäydy lopullisen totuuden vaatimuksin. Tieteellisen tiedon on oltava perusteltua ja perustelun tulee olla julkista, joll ...

Tieto (elokuva)

Tieto on 2009 valmistunut tieteiselokuva, jonka ohjasi Alex Proyas. Pääosaa esittää Nicolas Cage. Hanketta tarjottiin aluksi useille Columbia Picturesin ohjaajille, mutta lopulta oikeudet kaupattiin Escape Artists -yhtiölle. Rahoittajaksi ryhtyi Summit Entertainment. Tieto filmattiin Australian Melbournessa, joka sai esittää elokuvan Bostonia. Elokuva julkaistiin 20. maaliskuuta 2009 Pohjois-Amerikassa. DVD- ja Blu-ray-versiot julkaistiin 7. heinäkuuta 2009.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry on valtakunnallinen, riippumaton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö. Vuodesta 2014 alkaen liitto on toiminut nimellä TIVIA. Liitolla on tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa. Vuonna 2020 liitolla on henkilöjäseniä noin 10 000 ja yritys- ja organisaatiojäseniä noin 300. Liiton toimitusjohtajana on Jussi Nissilä ja liitolla on toimitilat Espoossa. TIVIA haluaa tehdä tunnetuksi suomalaista IT-alan osaamista ja tarjota jäsenilleen mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen, verkostumiseen, palveluiden esittelyyn, la ...

Platonilainen tietoteoria

Platonilaisen tietoteorian mukaan tieto on sisäsyntyistä, jolloin oppiminen on tosiasiassa ainoastaan asioiden uudelleen palauttamista mieleen. Tämä voi tapahtua muun muassa sokraattisen menetelmän avustuksella. Platon katsoi, että kaikki sielut olivat olemassa ennen syntymää ”Hyvän Idean” luona ja niillä oli täydellinen tieto kaikesta. Näin se, mikä vaikuttaa oppimiselta, on ainoastaan tämän jo hallussa olevan tiedon mieleenpalauttamista. Platon teki selvän eron varman tiedon ja pelkän epävarman mielipiteen välille. Mielipiteet on johdettu muuttuvasta ilmiömaailmasta, kun taas tieto on ky ...

Arkitieto

Arkitieto on epäjärjestelmällistä tietoa, joka perustuu ihmisen välittömiin havaintoihin ja kokemuksiin. Se eroaa teoreettisesta tiedosta, jota hankitaan tietoisella opiskelulla, analysoimalla ja yleistämällä.

Ba (tieto)

Ba on tiedon muodostumiseen liittyvä käsite, joka kuvaa tiedon kehittymiselle otollista, jaettua tilaa ja aikaa. Ba voi ilmetä fyysisenä tilana, virtuaalisena tilana tai henkisenä tilana. Ba liittyy tiedon muodostumisen SECI-malliin. Alkuunpaneva ba originating ba liittyy tiedon muodostumisen edellytysten luomiseen, luottamuksen rakentamiseen. Se toteutuu kasvokkaisen viestinnän ympäristönä. Keskusteleva ba interacting ba edustaa henkilökohtaisen, hiljaisen tiedon jakamista. Toteuttava ba exercising ba on tiedon sisäistymisen vaihe tai tilanne. Siinä eksplisiittistä, näkyvää tietoa muuntuu ...

Generalisti

Generalisti on biologiassa laji, jolle on ominaista kyky elää useissa erilaisissa ympäristöissä käyttäen niiden erilaisia mahdollisuuksia. Yhteiskunnan ja erityisesti työelämän, ammattien ja koulutuksen yhteydessä generalisti-termiä käytetään vastaparina erityisalan asiantuntijaa tarkoittavalle spesialisti-termille. Tässä artikkelissa tarkastellaan nimenomaan generalisti-asiantuntijaa. Generalistien katsotaan osaavan esimerkiksi hahmottaa kokonaisuuksia ja tunnistaa ilmiöitä, analysoida syy–seuraussuhteita ja muodostaa ratkaisuvaihtoehtoja. Heidän vahvuuksinaan saatetaan pitää kriittistä a ...

Konsultti

Konsultti on yleisnimike organisaation ulkopuoliselle neuvovalle asiantuntijalle. Erityisesti nimitystä käytetään henkilöstä, joka on erikoistunut liikeyritysten tekniseen tai taloudelliseen kehittämiseen ja neuvontaan. Konsultointityön määrite on laaja ja kattaa aiheet räjähdys- ja louhintakonsultoinnista liikkeenjohdon neuvontaan tai sisustamiseen. Konsulttien rooli ja tehtävänkuva sekä konsulttityön arvo asiakkaalle on hyvin vaihtelevaa, ja konsultin tehtävissä voi toimia hyvin monella eri koulutustaustalla.

Käytäntöyhteisö

Käytäntöyhteisö on Etienne Wengerin ja Jean Laven mukaan ryhmä ihmisiä, jotka jakavat tietyn taidon tai ammatillisen osaamisalueen. Käytäntöyhteisö voi muodostua jäsentensä yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille tai se voidaan luoda erityisesti tietyn aihepiirin tiedon kokoamista ja tuottamista varten. Käytäntöyhteisön jäsenyyteen liittyy olennaisesti osaamisen ja vastuun jakaminen. Käytäntöyhteisö voi toimia kasvokkain tai erilaisten viestintävälineiden avulla. Käytäntöyhteisö rakentuu kolmesta ulottuvuudesta: 1. keskinäinen sitoutuminen, 2. yhteinen tavoite tai "hanke" engl enterprise ...

Mututieto

Mututieto, mututuntuma, mutu tai mutuväite on käsite, joka on lyhenne sanoista ” musta tuntuu ”. Sitä käytetään kuvaamaan heikosti perusteltua väitettä tai arkikäsityksiä. Mutumenetelmä on epätieteellinen tai muu perustelematon tutkimus- tai päättelytapa, ”musta tuntuu -menetelmä”. Mutulla voidaan ymmärtää myös nopeasti tehtyä johtopäätöstä tai varovaisuuden aiheuttamaa ensireaktiota asiaan, jolloin asian tarkempi selviäminen myöhemmin voi johtaa paremmin harkittuun ratkaisuun. Tällainen karkea tilanteen arviointi voi luonnonolosuhteissa olla hengen pelastava, koska harkintaan perustuva pä ...

Perimätieto

Perimätieto tarkoittaa suullisesti sukupolvelta toiselle siirtynyttä tietoa tai perinnettä. Suullisesti periytyvän perimätiedon ongelmana on se, että kukin henkilö voi muistaa tapahtumat eri tavoin ja muokata ne haluamansa kaltaisiksi, jolloin totuus ja taru sekoittuvat toisiinsa.

Teknologiansiirto

Teknologiansiirto on joko tarkoituksellinen kehittyneen tekniikan siirtoa sitä kehittäneestä organisaatiosta ulospäin tai teknologian hankkimista organisaatioon. Ainakin 1960-luvulta alkaen teknologian siirtoon on käytetty erityisiä teknologiansiirtoon erikoistuneita organisaatioita. Teknologiasiirron alkeellisin muoto lienee tytäryhtiötalous ja lisenssivalmistus, jossa molemmissa valmistava teollisuus tekee tuotteita jonkun muun tahon suunnitelmien perusteella. Teollisuusvakoilu eri muodoissa on ollut käytössä muun muassa sotilastekniikan teknologiansiirrossa. "Sota on keksintöjen äiti" - ...

Tiedon auditointi

Tiedon auditointi on menetelmä, jolla kuvataan, mitä tietoa organisaatiolla on, kenellä sitä on ja miten se kulkee organisaatiossa. Tiedon auditoinnin käsite kuuluu tietojohtamisen tieteenalaan ja on yksi organisaatioiden tiedonhallinnan väline. Sitä käytetään usein alkutilakartoituksena organisaatioiden tiedolla johtamisen käynnistämiseen tai kehittämiseen.

Tiedonhankinnan malleja

Tiedonhankinnan malleilla viitataan tiedonhankintatutkimuksen piirissä luotuihin mallinnoksiin ja viitekehyksiin, joilla pyritään mallintamaan yksilöiden tiedonhankintakäyttäytymistä ja sen ilmiöitä. Perinteisesti alan tutkimus, ja sen myötä myös mallit ovat jakautuneet ammatillisen ja ei-ammatillisen tiedonhankinnan piireihin. Ammatillinen ja ei-ammatillinen tiedonhankinta eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, vaan useimmiten täydentävät toisiaan. Alla listataan erilaisia tiedonhankinnan malleja niiden kronologisuuden mukaan.

Tiedonhankinta

Tiedonhankintaa on kaikki aistien käyttöön pohjautuva havainnointi, jolla pyritään hankkimaan jonkinlaista tietoa ympäristöstä. Akateemisena tutkimuskohteena tiedonhankinta kiinnostaa tiedonhankintatutkimusta, joka tutkii kolmea toisiinsa liittyvää ilmiötä. Nämä ovat tiedonhankinta, tiedontarve ja tiedonkäyttö. Tiedonhankinta sisältää myös käsitteen tiedonhaku, joka on etupäässä tietokoneen avulla toteutettava osa tiedohankintaa.

Tiedonkäyttö

Tiedonkäyttö on ihmisen, yksilön tai organisaation, toimintaa tiedon kanssa jossain tilanteessa. Tiedonkäytön ala ulottuu arkielämän pienistä käytännöllisistä teoista tieteen ja taiteen harjoittamiseen. Tutkimuksellisesti sitä voidaan lähestyä lukuisista näkökulmista. Laajimmillaan ymmärrettynä tiedonkäyttö on niin yksilön kuin lajinkin selviytymisen edellytys. Tiedonkäyttö liittyy kiinteästi tiedonhankintaan; yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, jota usein kuvataan tiedonhankinnan ja -käytön syklinä. Tiedonkäytön ilmiöitä tutkitaan viestintä- ja kasvatustieteissä, mutta keskeisintä nii ...

Tietotaito

Tietotaito tarkoittaa käytännön tietoa siitä, kuinka tehdä jotain, vastakohtana puhtaasti teoreettiselle tiedolle. Tietotaitoa on usein vaikeaa tai mahdotonta selittää sanoin. Se lasketaan aineettomaksi tietopääomaksi organisaatioissa. Ennen kuin joku pystyy tekemään jonkin tuotteen, pitää tietää kuinka. Käsitteet know that ja know how esitti Gilbert Ryle 1940-luvulla teoksessa The Concept of Mind.

Triviatieto

Trivia - eli nippelitieto tarkoittaa yleisesti johonkin aiheeseen liittyvää irrallista, usein toisarvoista, tietoa. Käsite pohjaa adjektiiviin triviaali, jonka merkityksiä ovat yksinkertainen, alkeellinen, itsestään selvä; tylsä, lattea; perus-. Trivialla saatetaan tarkoittaa myös jossain määrin yleistietoa. 1900-luvun lopulla triviatiedolla saatettiin tarkoittaa tietoa, josta on hyötyä lähinnä tietokilpailussa. Triviatietokilpailuista tunnetuimpia on Trivial Pursuit -lautapeli.

Ymmärrys

Ymmärryksellä tarkoitetaan kykyä omaksua tieto jostakin asiasta niin syvällisesti ja perusteellisesti, että osaa palauttaa asian helposti mieleensä ja käyttää asiaa koskevaa tietoa monipuolisesti hyväkseen. Puhuttaessa toisten ihmisten ajattelun ja toiminnan ymmärtämisestä tarkoitetaan kykyä empatiaan, taitoa nähdä asia toisten ihmisten näkökulmasta riippumatta siitä, mitä mieltä itse on asiasta. Oppimisen vaiheita kuvaavassa Benjamin Bloomin taksonomiassa ymmärtäminen tulee toisena vaiheena tietämisen jälkeen. Tietämisen tasolla asia ainoastaan muistetaan, mutta sitä ei vielä ymmärretä. S ...

                                     

ⓘ Tieto

 • käsitettä. Yrityksestä kerrotaan artikkelissa Tieto yritys Elokuvasta katso: Tieto elokuva Tieto on filosofian tietoteorian perinteisen määritelmän
 • Avancerin. Vuonna 1996 Tieto fuusioitiin Valtion tietokonekeskuksen kanssa. Yhtiön nimi muutettiin Tiedoksi vuonna 1998.lähde? Tieto ja ruotsalainen Enator
 • Tieto - ja viestintäteknologia TVT tai tieto - ja viestintätekniikka engl. information and communication technology eli ICT tarkoittaa kaikkia niitä
 • Tietokirjallisuuden Finlandia - palkinto eli Tieto - Finlandia - palkinto on myönnetty vuodesta 1989 ansiokkaalle suomalaiselle tieto - tai oppikirjalle, jonka voidaan
 • Suomenkieliset Tieto - Sanomat oli ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti. Se ilmestyi Turussa kahdesti kuukaudessa vuonna 1776. Lehden toimittaja oli Mynämäen
 • Tieto - Tapiola Oy oli ICT - palveluyritys, jonka omistivat Tapiola - ryhmä ja Etera. Tapiolan ja Eteran lisäksi Tieto - Tapiolan asiakkaana oli Turva. Tieto - Tapiola
 • Tieto - Lauri on joka kolmas vuosi myönnettävä palkinto, joka myönnetään tunnustuksena ansiokkaalle suomenkielisen lasten - tai nuorten tietokirjan tekijälle
 • Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan useinselvennä sellaista tietoa joka ei ole sanallista eikä huomion kohteenaselvennä. Se voi olla hyvin henkilökohtaista
 • Tieteellinen tieto on perusteltua ja järjestelmällistä tietoa Tieteellinen tieto eroaa tässä suhteessa arkikäsityksistä. Tieteelliselle tiedolle tai tieteellisille
 • Tieto engl. Knowing on 2009 valmistunut tieteiselokuva, jonka ohjasi Alex Proyas. Pääosaa esittää Nicolas Cage. Hanketta tarjottiin aluksi useille Columbia
 • Tieto - ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry aiemmalta nimeltään Tietotekniikan liitto ry, TTL on valtakunnallinen, riippumaton tietotekniikka - alalla