ⓘ Informaatio

Informaatio

Informaatio on järjestystä, johon voidaan liittää jokin tulkinta. Näin television kuva on informaatiota, mutta sen kohina ei sitä ole, koska siinä ei ole järjestystä. Tieto on informaation alalaji, johon liittyy semantiikkaa; sitä vastoin informaatioteoriassa informaatio abstrahoidaan symbolijonoiksi, joita ei tarvitse tulkita. Erilaiset informaatioon liittyvät laajennukset ovat olleet merkittävimpiä niiden muutosten joukossa, jotka ovat mahdollistaneet ihmisen muihin eläinlajeihin verrattuna hämmästyttävän leviämisen maapallolla. Laji- ja kulttuurievoluution tuloksista esimerkiksi aivot, ...

Epäsymmetrinen informaatio

Epäsymmetrinen informaatio tarkoittaa taloustieteessä tilannetta, jossa transaktion yhdellä osapuolella on enemmän informaatiota kuin toisella. Tyypillisesti tuotteen myyjällä on enemmän informaatiota kuin tuotteen ostajalla. Myös päinvastainen tilanne on mahdollinen. Myyjällä on yleensä enemmän informaatiota esimerkiksi käytetyn auton kaupassa ja asuntokaupassa. Näissä tilanteissa myyjä tuntee tuotteen ominaisuudet ja arvon paremmin kuin ostaja. Ostajalla voi olla enemmän informaatiota esimerkiksi terveysvakuutuksen kaupassa ja toimilupakaupassa. Ostaja voi tietää paremmin oman sairastumi ...

Informaatio ja tieto

Pääartikkelit: tieto, tietoteoria ja informaatio. Perinteinen tiedon määritelmä on propositionaaliseen, ihmisen kielelliseen tietoon "knowledge" liittyvä. Biologinen informaatio DNA:ssa tai informaatio tietokoneessa on eri asia. Sekä väitelauseellisen tiedon että fyysisen informaation kattavia näkemyksiä tiedosta on yritetty luoda. Muun muassa Gregory Batesonin muotoilee: "Ero, jolla on merkitystä järjestelmälleen". Tällaisen näkemyksen valossa voidaan sanoa, että: a Informaatio on järjestelmästä riippuvaista, informaatio liittyy omaan tilanneyhteyteensä. Vertaa Olemassaolon pienin systeem ...

Kvantti-informaatio

Kvantti-informaatio on informaatiota, joka sisältyy kvanttifysikaalisen järjestelmän tai laitteen tilaan. Kvantti-informaation tavanomainen yksikkö on kubitti, ja samaa nimeä voidaan käyttää myös kaksitilaisesta kvanttioliosta kvanttitietokoneen osana. Kvantti-informaatiota käsitellään kvanttitietokoneella ja tallennetaan kubiteista muodostuvaan kvanttimuistiin. Kvantti-informaatiota ei yleensä voi kopioida tai lukea muuttamatta samalla sen tilaa. Kvantti-information käsittely mahdollistaa toimintoja, jotka eivät ole mahdollisia klassisissa järjestelmissä. Esimerkkinä on ehdottoman turvall ...

Fisher-informaatio

Matemaattisessa tilastotieteessä ja informaatioteoriassa Fisher-informaatio voidaan määritellä pistemääräfunktion varianssina, tai havaitun informaation odotusarvona. Bayesiläisessä tilastotieteessä posteriorin asymptoottinen jakauma riippuu Fisher-informaatiosta, eikä priorista. Fisher-informaatiota käytetään bayesiläisessä tilastotieteessä myös Jeffreysin priorin laskemiseen.

Täsmennetty monimutkaisuus

Täsmennetty monimutkaisuus engl. specified complexity, TM on älykkään suunnittelun teorian käsite, jonka kehitti matemaatikko ja teologi William Dembski. Dembskin mukaan täsmennetyn monimutkaisuuden ominaisuus tarkastelun kohteena olevassa asiassa viestii sen olevan älykkään suunnittelun tulosta.

Informaatiosodankäynti

Informaatiosodankäynti ja informaatiovaikuttaminen ja strateginen kommunikaatio ovat nykyaikaiseen sodankäyntiin liittyviä käsitteitä, joissa joko hyökkäyksellisesti tai puolustuksellisesti pyritään vaikuttamaan informaation sisältöön ja kulkuun sekä sitä kautta eri vaiheessa olevan konfliktin tulokseen. Käytettävät keinot voivat olla luonteeltaan strategisia, operatiivisia tai taktisia. Informaatiovaikuttaminen kuvaa käsitteenä pikemminkin yksittäisen osapuolen toimia, kun taas informaatiosodankäynti osapuolten välistä kamppailua edellä mainituin keinoin. Läheisesti tähän liittyvä käsite ...

Informaatioteoria

Informaatioteoria on sovelletun matematiikan haara, joka tutkii informaation mittaamista ja siirtämistä. Informaatioteoria pohjautuu Claude E. Shannonin ja Warren Weaverin tutkimukseen A Mathematical Theory of Communication. Informaatioteoriaa sovelletaan etenkin tiedonpakkauksessa ja tietoliikenteessä, mutta myös muun muassa molekyylibiologiassa. Informaatioteoria antaa useita perustavia ja eri aloille yleistettäviä tuloksia viestinnän vaatimuksista ja rajoituksista. Informaatioteorian perusmallissa on lähetin, joka koodaa lähetettävän informaation, häiriötä aiheuttava kanava, jonka kautt ...

Strateginen informaatio

Strategisella informaatiolla tarkoitetaan kognitiivisessa uskontotieteessä mitä tahansa tietoa, joka laukaisee sosiaalisia suhteita käsittelevän päättelyn.

Oikeusinformatiikka

Oikeusinformatiikka on varsin laaja siviilioikeuden ala, joka syntyi Yhdysvalloissa 1940-luvulla tietokoneiden käytön alkamisen myötä, alun perin jurimetriikka -nimisenä. Myöhemmin siitä kehittyi kaksi suuntausta, computer law ja computers and law. Edellä mainittu liittyi ennen muuta tietotekniikan käytön oikeudellisiin kysymyksiin, jälkimmäinen oikeudelliseen tietoon ja sen käsittelyyn. Eurooppaan muotoutui sen sijaan saksalaistaustainen oikeusinformatiikan käsite, joka on painottunut informaatio-oikeuteen.

Gemini-palkinto

Gemini-palkinto on Kanadan elokuva- ja televisioakatemian vuosittain jakama palkinto, jota jaetaan parhaille kanadalaisille televisiotuotannoille 87 eri kategoriassa. Palkintoa on jaettu vuodesta 1986 lähtien ja sitä pidetään Yhdysvalloissa pidettävän Emmy-gaalan vastineena. Useimmiten gaala on pidetty Torontossa. Poikkeuksena gaalaa on pidetty Richmondissa 4. marraskuuta 2006 ja Reginassa 28. lokakuuta 2007.

Korttiluettelo

Korttiluettelo on korteista koostuva luettelo. Sen perimmäinen tavoite on auttaa löytämään teos kirjaston tietokannasta mahdollisimman nopeasti. Korttiluettelo korvasi kirjamuotoisen luettelon 1800-luvulla ja oli yleisessä käytössä mm. kirjastoissa ja toimistoissa 1900-luvun jälkipuoliskolle asti, minkä jälkeen sen korvasi sähköinen luettelo. Korttiluettelo otti ison askeleen tulevaisuuteen tiedonhallinnassa, sillä sen myötä tiedon järjestäminen muuttui huomattavasti aiempaa joustavammaksi.

Avoin data

Avoimella datalla tarkoitetaan yksityishenkilöille, tutkijoille, julkishallinnolle, organisaatioille tai yrityksille kertynyttä dataa, joka on avattu kaikille vapaasti hyödynnettäväksi maksutta mihin tahansa käyttötarkoitukseen, jopa kaupallisesti. Data on tietoa, joka on koneellisesti käsiteltävässä muodossa. Data voi olla tekstiä, tilastoja, karttoja, kuvia, videotallenteita, musiikkia tai vaikkapa taloustietoja.

Informaatiologistiikka

Informaatiologistiikka on logistiikan osa-alue, joka keskittyy informaatiodatan suodattamiseen ja toimittamiseen resursseja säästäen. Sen pyrkimyksenä on toimittaa tieto kulloinkin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikeiden henkilöiden, organisaatioiden tai järjestelmien saataville. Informaatiologistiikkaa opetetaan eräissä korkeakouluissa tutkintoaineena.

Julkaisu

Julkaisu on julkaistu kirjallinen tuote, alkujaan joko lehden artikkelissa tai kirjan muodossa niin että artikkeli jää pysyvästi saataville. 1980-luvun lopulta alkaen julkaisuja on voinut tehdä myös Internetissä. Julkaisemisella voidaan tarkoittaa muunkinlaisen uuden asian, esineen, ohjelman, laitteen tai muun sellaisen julkistamista. Julkaisu voi olla myös tietokoneohjelman tai sen version tuonti myyntiin. Jopa esimerkiksi autojen uusien vuosimallien lanseerausta voidaan kuvata sanalla julkaisu.

Luettelo

Luettelo on eräs keino järjestää informaatiota sisältäviä symboleita, abstrakteja kohteita, peräkkäin, yleensä jonkin ilmaistun kriteerin mukaan. Sen sijaan konkreettisia kohteita, kuten ihmisiä tai esineitä ei voida järjestää luetteloksi, vaan niitä järjestettäessä muodostuu esimerkiksi jono tai pino. Luetteloita käytetään järjestäytyneissä yhteiskunnissa esimerkiksi hallinnossa, uskonnoissa, elinkeinoelämässä ja opetuksen apuvälineinä. Esimerkiksi perimätietoa välittävä luettelo voi olla olemassa pelkästään suullisena. Luetteloiden käyttö ei siis rajoitu pelkästään kirjallisiin kulttuure ...

Sisältö

Sisältö tarkoittaa ainesta tai kokonaisuutta, jonka rajaa ympäristöstä jonkinlainen muoto. Ilman rajaavaa muotoa sisältö ei välttämättä ole miellettävissä tai havaittavissa. Sisällöllä voidaan tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi astian sisältöä tai abstraktimmin jonkin informaation kantajan merkitys- tai ajatussisältöä. Merkitys- tai ajatussisältöjä tarkastelee merkkeinä semiotiikka ja tietona filosofiaan kuuluva tietoteoria.

Tiedon taloustiede

Machlup, F.: The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1962. ISBN 978-691003566. Teoksen verkkoversio. Shapiro, C. & Varian, H. 1999. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. Foray, D. 2004. The Economics of Knowledge. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Leppälä, S. 2012. Tiedon taloustieteellinen analyysi. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1082, 223-225. Hayek, F. 1945. The Use of Knowledge in Society. American Economic Review 354, 519- ...

                                     

ⓘ Informaatio

  • Informaatio on järjestystä, johon voidaan liittää jokin tulkinta. Näin television kuva on informaatiota mutta sen kohina lumisade ei sitä ole, koska
  • Epäsymmetrinen informaatio tarkoittaa taloustieteessä tilannetta, jossa transaktion yhdellä osapuolella on enemmän informaatiota kuin toisella. Tyypillisesti
  • ja informaatio Perinteinen tiedon määritelmä on propositionaaliseen, ihmisen kielelliseen tietoon knowledge liittyvä. Biologinen informaatio DNA: ssa
  • Kvantti - informaatio on informaatiota joka sisältyy kvanttifysikaalisen järjestelmän tai laitteen tilaan. Kvantti - informaation tavanomainen yksikkö on
  • ja informaatioteoriassa Fisher - informaatio voidaan määritellä pistemääräfunktion varianssina, tai havaitun informaation odotusarvona. Bayesiläisessä tilastotieteessä
  • eritelty tietomäärä, vähän informaatiota Esimerkiksi 10 - kirjaiminen rakenne aaaaaaaaa Sarjassa on vähän informaatiota koska se voidaan pakata pienempään
  • joko hyökkäyksellisesti tai puolustuksellisesti pyritään vaikuttamaan informaation sisältöön ja kulkuun sekä sitä kautta eri vaiheessa olevan konfliktin
  • engl. information theory on sovelletun matematiikan haara, joka tutkii informaation mittaamista ja siirtämistä. Informaatioteoria pohjautuu Claude E. Shannonin
  • Saman nimistä liettualaista kylää käsittelee artikkeli Nida Liettua Informaatio - ja viestintäministeriö kor. 정보통신부, Jeongbotongsinbu on Etelä - Korean
                                     

Informaatio- ja viestintäministeriö (Etelä-Korea)

Informaatio- ja viestintäministeriö on Etelä-Korean hallituksen ministeriö. Sen päämaja sijaitsee Jongno-gussa, Seoulissa. Nykyinen, vuonna 2006 aloittanut ministeri on Rho Jun-hyong. Ministeriöön kuuluu alaorganisaatioita, kuten National Internet Development Agency of Korea 한국인터넷진흥원, NIDA, joka hallinnoi Etelä-Korean IPv4/IPv6-osoitealueita ja niihin liittyvää whois-tietoa, Etelä-Korean autonomista järjestelmää sekä.kr-verkkotunnusta. NIDA perustettiin vuonna 2004.